Logo

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PMIeduca s.r.o. – KURZY
ve smyslu ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále i „VOP“) upravují podmínky poskytování vzdělávacích programů - kurzů, školení, seminářů a workshopů (dále také jako „služby“) ze strany:
Obchodní společnosti PMIeduca s.r.o., se sídlem Zahradní 477/2, 784 01 Litovel; IČO: 08420581, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 79498, zodpovědná osoba: Mgr. Pavlína Miltová, web: www.pmeduca.com, e-mail: info@pmeduca.com, zákaznická linka: 775 042 424 (dále jen „školitelka“) právnickým osobám anebo fyzickým osobám, které uzavírají smlouvu o poskytování vzdělávacích programů se školitelkou v rámci své podnikatelské činnosti (dále také jako „zákazník“).
2. Příjemcem služby se rozumí zákazník nebo třetí osoba (např. zaměstnanec zákazníka, atd.), kterému je služba skutečně poskytována (dále také jako „účastník kurzu“).
3. Službou se pro účely těchto VOP rozumí veškeré vzdělávací programy - kurzy, školení, semináře a workshopy dle nabídky školitelky. Platí velikost vzdělávacích programů a trvání, jakož i obsah, jak je popsáno u jednotlivých vzdělávacích programů na webových stránkách školitelky www.pmeduca.com.
4. Nedílnou součástí dané smlouvy, kterou školitelka se zákazníkem uzavře, jsou tyto VOP – KURZY.

 

II. PROCES UZAVŘENÍ SMLOUVY
1. Jednotlivé vzdělávací programy pořádané školitelkou jsou zobrazeny na webových stránkách www.pmeduca.com, a to včetně jejich přesné specifikace.
2. Zákazník si vybere požadovaný vzdělávací program kliknutím na tlačítko „MÁM ZÁJEM“ u vybrané služby. Poté vyplní své kontaktní údaje a klikne na tlačítko „ODESLAT“, kterým odešle objednávkový formulář školitelce. Veškeré údaje, které je nezbytné vyplnit, jsou označeny hvězdičkou.
3. Po řádném odeslání objednávkového formuláře je zákazníkovi zasláno na jím uvedenou e-mailovou adresu potvrzení o zpracování objednávky včetně informace, že zákazník bude školitelkou kontaktován za účelem dojednání termínu, času a konečné ceny objednaného vzdělávacího programu. Školitelka se zavazuje kontaktovat zákazníka telefonicky nejpozději do 3 pracovních dnů, a to na telefonním čísle uvedeném v objednávkovém formuláři. Po vzájemném telefonickém odsouhlasení zašle školitelka prostřednictvím e-mailu zákazníkovi kompletní objednávku včetně dohodnutého termínu, času a konečné ceny objednaného vzdělávacího programu s výzvou k jejímu potvrzení. Pokud je toto potvrzení kompletní objednávky ze strany zákazníka řádně doručeno školitelce, odešle školitelka zákazníkovi email s potvrzením přijetí objednávky.
4. Smlouva mezi školitelkou a zákazníkem je uzavřena okamžikem, kdy školitelka potvrdí zákazníkovi přijetí kompletní objednávky obsahující dohodnutý termín, čas a konečnou cenu objednaného vzdělávacího programu.

 

III. ZPŮSOB A FORMY ÚHRADY SLUŽBY
1. Dojednanou cenu objednané služby uhradí zákazník na základě daňového dokladu - faktury vystavené školitelkou po poskytnutí objednané služby. Splatnost je uvedená na faktuře, a to do 7 dnů ode dne doručení faktury zákazníkovi. Školitelka fakturu zákazníkovi doručí jedním z níže uvedených způsobů:
- osobně po skončení služby,
- prostřednictvím datové schránky
- nebo elektronicky e-mailem s výzvou k potvrzení doručení emailu včetně faktury.
2. Platbu za služby lze provést výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet školitelky, přičemž platební informace budou obsáhnuty ve faktuře, kterou zákazníkovi předá nebo zašle školitelka.
3. Po obdržení požadované peněžní částky, jakožto úhrady za poskytnuté služby, zašle školitelka zákazníkovi e-mailové oznámení o přijetí platby spolu s „Osvědčením o absolvování“ vystavené na základě přihlášenými osobami podepsané prezenční listiny prokazující jejich účast na daném vzdělávacím programu. Toto osvědčení vydává školitelka výhradně v elektronické podobě.

 

IV. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
1. Pro každý vzdělávací program nabízený školitelkou je stanoven minimální počet osob. Při nižším počtu zákazníků si školitelka vyhrazuje právo vzdělávací program nezahájit. V takovém případě bude zákazníkovi nabídnut kurz v jiném termínu.
2. Nemůže-li se zákazník nebo jím přihlášené osoby objednaného vzdělávacího programu zúčastnit, je oprávněn zajistit za sebe náhradníka. Právě uvedené platí pouze v případě, že k zajištění náhradníka dojde ještě před zahájením vzdělávacího programu, nikoli v jeho průběhu.
3. Školitelka má právo provést jednostranně změnu v osobě lektora v konkrétním vzdělávacím programu.

 

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA
1. Zákazník může odstoupit od uzavřené smlouvy mezi ním a školitelkou bez uvedení důvodu nejpozději 48 hodin před dohodnutým zahájením objednaného vzdělávacího programu.
2. Zákazník dále může odstoupit od uzavřené smlouvy se školitelkou ze zvlášť závažných důvodů nejpozději 24 hodin před dohodnutým zahájením objednaného vzdělávacího programu. Za zvlášť závažné důvody lze považovat zejména technické důvody – havárie vody, plynu a elektřiny nebo nevyhovující epidemiologické podmínky. Případné zvlášť závažné důvody je zákazník povinen prokázat, v opačném případě k nim nebude přihlíženo.

 

VI. PORUŠENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO KURZY ZE STRANY KLIENTA
V případě, že zákazník nebo jím přihlášené osoby svým jednáním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu, lektorů či školitelky, bude toto jednání považováno za porušení smlouvy podstatným způsobem a školitelka má právo od smlouvy uzavřené s tímto zákazníkem odstoupit. Právě uvedené však nemá vliv na případnou povinnost takového zákazníka k náhradě újmy vzniklé jeho protiprávním jednáním.

 

VII. ZÁRUKA A REKLAMACE
1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění je 12 měsíců.
2. Předmět plnění trpí vadou, jestliže neodpovídá podmínkám ujednaným ve smlouvě.
3. Zákazník uplatní reklamaci u školitelky písemně na adrese Zahradní 477, Litovel 78401 či elektronicky na emailové adrese info@pmeduca.com , a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co se o této skutečnosti dozvěděl.
4. Takováto reklamace musí obsahovat tyto náležitosti: název/ jména a příjmení zákazníků, kontaktní údaje a popis vady. Bez shora uvedených náležitostí nebude školitelka reklamaci posuzovat.
5. Školitelka vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení shora specifikovaného písemného oznámení, nedohodne-li se se zákazníkem na jiné lhůtě.
6. Právo volby způsobu odstranění vady v případě uznané reklamace náleží školitelce.

 

VIII. JAZYK UZAVŘENÍ SMLOUVY, ROZHODNÉ PRÁVO, MÍSTO SUDIŠTĚ
1. Veškeré smlouvy uzavírané mezi školitelkou a zákazníkem jsou uzavírány v českém jazyce a právní vztahy z takových smluv vyplývající, jakož i právní vztahy vyplývající z těchto VOP - KURZY se budou řídit výhradně právem České republiky.
2. Školitelka a zákazník se v případě sporů týkajících se závazků z jejich smluv (či těchto VOP - KURZY) nebo týkajících se právních vztahů, které vznikly v souvislosti s takovými smlouvami, vyvinou přiměřené úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pro případ, že tyto strany nebudou schopny vyřešit svůj vzájemný spor dohodou, pak jsou k rozhodování sporů pravomocné soudy České republiky. Pravomoc jiných soudů se nepřipouští.

 

IX. DORUČOVÁNÍ
1. Veškerá písemná komunikace mezi školitelkou a zákazníkem bude probíhat elektronicky na e-mailové adresy, které si tyto strany při uzavření smlouvy sdělí, přičemž smluvní strany uznávají autenticitu takto odesílaných zpráv.
2. Pro případ, že nebude možné doručovat elektronicky prostřednictvím e-mailových adres, pak si strany budou doručovat příslušné písemnosti prostřednictvím datových schránek.

 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Školitelka si vyhrazuje právo VOP - KURZY jednostranně změnit a informovat o tomto včas a bez zbytečného odkladu, a to upozorněním na svých webových stránkách.
2. Zákazník objednáním služeb stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP - KURZY, a že s nimi bez jakýchkoli výhrad souhlasí.
3. Zákazník je seznámen se skutečností, že služby jemu poskytované jsou určeny výhradně pro něj a jím přihlášené zaměstnance a nesmí poskytování služeb postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu školitelky. Zákazník bere na vědomí, že veškeré učební materiály, které mu budou poskytnuty v průběhu některého z kurzů, jsou duševním vlastnictvím školitelky a podléhají autorskoprávní ochraně.
4. V případě, že se kterékoli ustanovení těchto VOP - KURZY stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení.
5. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. února 2023.