Logo

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PMIeduca s.r.o. pro Klientskou zónu a online Webináře
ve smyslu ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Obchodní společnost PMIeduca s.r.o., se sídlem Zahradní 477/2, 784 01 Litovel; IČO: 08420581, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 79498, zodpovědná osoba: Mgr. Pavlína Miltová, web: www.pmeduca.com, e-mail: info@pmeduca.com, zákaznická linka: 775 042 424, (dále jen „školitelka“) mimo jiné provozuje elektronické produkty a služby přístupné zákazníkům prostřednictvím sítě internet, a to:
- klientskou zónu představující neomezený placený přístup k rozšířeným elektronickým službám poskytovaným školitelkou. Těmito elektronickými službami se rozumí zejména elektronické produkty, např. vzory dokumentů, dále videa, záznamy vybraných webinářů, klientská poradna s odborníkem, pravidelná krátká on-line školení na aktuální téma /zdraví, první pomoc, právní pomoc atd./, textové a obrázkové materiály pro pedagogické pracovníky (dále jen „klientská zóna“);
- a webináře, tj. online vzdělávací programy dle nabídky školitelky, přičemž trvání, jakož i obsah poskytovaných webinářů je popsán u jednotlivých webinářů prezentovaných na webových stránkách školitelky www.pmeduca.com
2.Příjemcem služby se rozumí zákazník nebo třetí osoba (např. zaměstnanec zákazníka, atd.), kterému je služba skutečně poskytována (dále také jako „zákazník“). Zákazníkem může být pouze právnická nebo fyzická osoba, které uzavře se školitelkou smlouvu o registraci a poskytování služeb v rámci své podnikatelské činnosti.
4. Práva a povinnosti mezi školitelkou a zákazníkem v souvislosti s užíváním elektronických produktů a webinářů se řídí smlouvou a těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP Klientská zóna“). Nedílnou součástí dané smlouvy, kterou školitelka se zákazníkem uzavře, jsou tyto VOP Klientská zóna.

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Školitelka na základě smlouvy poskytuje zákazníkovi právo na přístup k vybranému elektronickému produktu : klientské zóně nebo webináři (dále jen „licence“) a zákazník se zavazuje uhradit školitelce odměnu, a to vše v rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou a těmito VOP Klientská zóna.
2. Zákazník je oprávněn k elektronickému produktu přistupovat výlučně prostřednictvím zákaznického účtu zřizovaného zákazníkovi školitelkou (dále jen „zákaznický účet“).

 

III. ROZSAH A PODMÍNKY LICENCE
1. Licence je udělena jako nevýhradní, územně neomezená, nepřenosná a časově omezená na dobu trvání smlouvy. Užívací práva udělená školitelkou jsou omezena výhradně na zákazníka a osoby, které jsou jeho součástí (např. zaměstnanci).
2. Zákazník není oprávněn elektronické produkty či jakoukoliv jejich část (včetně jakékoliv databáze) rozmnožovat, rozšiřovat nebo jinak přenechat či umožnit jeho i dočasné užití třetí osobě.

 

IV. TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÝM PRODUKTŮM
Technické podmínky pro využívání elektronických produktů jsou následující: internetové připojení a internetový prohlížeč Internet Explorer 8, Firefox 3, Chrome, Edge nebo jejich vyšší softwarová verze. Školitelka tyto technické podmínky nezajišťuje a ani nenese náklady na jejich zajištění. Stejně tak neodpovídá za jakékoliv přerušení či výpadky připojení k síti internet poskytovaného zákazníkovi třetími osobami.

 

V. REGISTRACE A ZPŮSOB A FORMY ÚHRADY
1.Zákazník si vybere požadovaný elektronický produkt (Klientskou zónu nebo webinář) a vyplní k němu registrační formulář, kde vyplní požadované kontaktní údaje (veškeré údaje, které je nezbytné vyplnit, jsou označeny hvězdičkou) a klikne na tlačítko „ODESLAT“. Po úspěšném zaregistrování bude zákazníkovi odesláno na jím uvedenou e-mailovou adresu potvrzení registrace do příslušného elektronického produktu.

2. KLIENTSKÁ ZÓNA
Po registraci do Klientské zóny (na základě registračních údajů obdržených emailem) si zákazník zvolí délku předplatného (na výběr má 1 měsíc, 6 měsíců nebo 1 rok) a formu platby. Platbu předplatného za Klientskou zónu lze provést prostřednictvím online platební brány ThePay, a to (i) platební kartou, (ii) rychlým bankovním převodem nebo (iii) běžným bankovním převodem.
V případě úhrady platební kartou nebo rychlým bankovním převodem bude zákazník obratem informován o provedené úhradě a bude mu také obratem zaslána faktura a přístupové údaje k jeho zákaznickému účtu do Klientské zóny, a to na e-mailovou adresu, kterou uvedl v registračním formuláři.
Pokud zákazník zvolí platbu běžným bankovním převodem, bude mu na e-mailovou adresu zaslána faktura s platebními údaji školitelky, přičemž přístupové údaje k jeho zákaznickému účtu do Klientské zóny budou zákazníkovi zaslány na e-mailovou adresu až po uhrazení faktury a řádném spárování platby.
Prodloužení platnosti přístupu do Klientské zóny bude zákazníkovi zasláno automaticky na jeho e-mailovou adresu s výzvou k úhradě na další předplacené období. Úhradou dojde ke smluvnímu prodloužení smlouvy.

3. ON-LINE WEBINÁŘ
Po registraci na vybraný on-line webinář (na základě registračních údajů obdržených emailem) si zákazník zvolí formu platby. Platbu za vybraný webinář lze provést prostřednictvím online platební brány ThePay, a to (i) platební kartou, (ii) rychlým bankovním převodem nebo (iii) běžným bankovním převodem.
V případě úhrady platební kartou nebo rychlým bankovním převodem bude zákazník obratem informován o provedené úhradě a bude mu obratem zaslána faktura a přihlašovací údaje k vybranému webináři, a to na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři.
Pokud klient zvolí platbu běžným bankovním převodem, bude mu na e-mailovou adresu zaslána faktura s platebními údaji školitelky, přičemž přihlašovací údaje k vybranému webináři budou zákazníkovi zaslány na e-mailovou adresu až po uhrazení faktury a řádném spárování platby.

 

VI. OCHRANA ELEKTRONICKÝCH PRODUKTŮ
1. K zákaznickému účtu obdrží zákazník unikátní přihlašovací údaje, které je povinen zabezpečit proti ztrátě, odcizení a zneužití třetími osobami tak, aby nemohlo dojít k užití elektronických produktů třetí osobou. Hrozí-li zneužití zákaznického účtu třetí osobou, je zákazník povinen na to školitelku písemně upozornit. Školitelka je v takovém případě oprávněna přihlašovací údaje k zákaznickému účtu zablokovat a vystavit zákazníkovi nové.
2. Školitelka si vyhrazuje právo změnit heslo k zákaznickému přístupu zpravidla k výročnímu dni prodloužení předplatného nebo i dříve na základě vyžádání zákazníka. Školitelka je povinna zákazníka o této změně písemně informovat.
3. Zákazník bere na vědomí, že elektronické produkty, tj. jak obsah databází, tak software, jsou předmětem autorských práv školitelky a případně autorů jednotlivých obsahových částí databází a softwaru. Autorské právo je předmětem ochrany podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a veřejnoprávní ochrany podle ustanovení § 270 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění a jeho porušení může být stíháno jak prostředky civilněprávními, tak prostředky trestněprávními.

 

VII. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PRO ON-LINE WEBINÁŘE
1. Pro každý on-line webinář nabízený školitelkou je stanoven minimální počet osob. Při nižším počtu zákazníků si školitelka vyhrazuje právo vzdělávací program nezahájit. V takovém případě bude zákazníkovi nabídnut kurz v jiném termínu.
2. Nemůže-li se zákazník nebo jím přihlášené osoby objednaného vzdělávacího programu zúčastnit, je oprávněn zajistit za sebe náhradníka. Právě uvedené platí pouze v případě, že k zajištění náhradníka dojde ještě před zahájením vzdělávacího programu, nikoli v jeho průběhu.
3. Školitelka má právo provést jednostranně změnu v osobě lektora v konkrétním vzdělávacím programu.

 

VIII. PODPORA
Školitelka prostřednictvím telefonního poradenského servisu poskytuje podporu při řešení problémů nebo závad týkajících se práce s elektronickými produkty v pracovní dny vždy od 9:00 do 16:00 hod. na tel. čísle: 778 001 420. Oznámení zákazníkem lze učinit i elektronickou poštou na emailovou adresu: info@pmeduca.com. V oznámení je zapotřebí stručně uvést přihlašovací údaje zákazníka a informaci o tom, v čem je spatřován příslušný problém či závada. Telefonní čísla či e-mailovou adresu je školitelka oprávněna jednostranně měnit oznámením na produktových internetových stránkách.

 

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – KLIENTSKÁ ZÓNA
1. Zákazník je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, jestliže dostupnost elektronických produktů bude v každém ze třech po sobě jdoucích kalendářních měsíců nižší než 90 % nebo školitelka bude i přes písemné upozornění zákazníka v minimálně čtrnáctidenním prodlení s plněním některé z podstatných povinností plynoucích ze smlouvy.
2. V případě, kdy zákazník poruší svou povinnost vyplývající ze smlouvy, je školitelka oprávněna provést blokaci přihlašovacích údajů k zákaznickému účtu, a to do doby, po kterou bude zákazník porušovat svou povinnost nebo dokud neodstraní důsledky porušení své povinnosti. Takovým porušením se především rozumí prodlení s úhradou odměny ve smyslu čl. V. VOP Klientská zóna delší než 15 dní.
3. Školitelka je oprávněna od smlouvy se zákazníkem odstoupit pokud (i) zákazník poruší svou povinnost dle čl. III. nebo VI. VOP Klientská zóna nebo (ii) zákazník přes písemnou výzvu školitelky opakovaně poruší svou jinou povinnost vyplývající ze smlouvy nebo (iii) zákazník přes písemnou výzvu školitelky neodstraní důsledky porušení povinnosti zákazníka vyplývající ze smlouvy.

 

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – ON-LINE WEBINÁŘ
1. Zákazník může odstoupit od uzavřené smlouvy mezi ním a školitelkou bez uvedení důvodu nejpozději 48 hodin před dohodnutým zahájením objednaného on-line webináře.
2. Zákazník dále může odstoupit od uzavřené smlouvy se školitelkou ze zvlášť závažných důvodů nejpozději 24 hodin před dohodnutým zahájením objednaného on-line webináře. Za zvlášť závažné důvody lze považovat zejména technické důvody související s poruchou internetového připojení, elektrického vedení nebo nevyhovující epidemiologické podmínky.

 

XI. ZÁRUKA A REKLAMACE
1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění je 12 měsíců.
2. Předmět plnění trpí vadou, jestliže neodpovídá podmínkám ujednaným ve smlouvě.
3. Zákazník uplatní reklamaci u školitelky písemně na adrese Zahradní 477, Litovel 784 01 či elektronicky na emailové adrese info@pmeduca.com, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co se o této skutečnosti dozvěděl.
4. Reklamace musí obsahovat tyto náležitosti: název/ jména a příjmení zákazníků, kontaktní údaje a popis vady. Bez shora uvedených náležitostí nebude školitelka reklamaci posuzovat.
5. Školitelka vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení shora specifikovaného písemného oznámení, nedohodne-li se se zákazníkem na jiné lhůtě.
6. Právo volby způsobu odstranění vady v případě uznané reklamace náleží školitelce.

 

XII. JAZYK UZAVŘENÍ SMLOUVY, ROZHODNÉ PRÁVO, MÍSTO SUDIŠTĚ
1. Veškeré smlouvy uzavírané mezi školitelkou a zákazníkem jsou uzavírány v českém jazyce a právní vztahy z takových smluv vyplývající, jakož i právní vztahy vyplývající z těchto VOP Klientská zóna se budou řídit výhradně právem České republiky.
2. Školitelka a zákazník se v případě sporů týkajících se závazků z jejich smluv (či těchto VOP Klientská zóna) nebo týkajících se právních vztahů, které vznikly v souvislosti s takovými smlouvami, vyvinou přiměřené úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pro případ, že tyto strany nebudou schopny vyřešit svůj vzájemný spor dohodou, pak jsou k rozhodování sporů pravomocné soudy České republiky. Pravomoc jiných soudů se nepřipouští.

 

XIII. DORUČOVÁNÍ
1. Veškerá písemná komunikace mezi školitelkou a zákazníkem bude probíhat elektronicky na e-mailové adresy, které si tyto strany při uzavření smlouvy sdělí, přičemž smluvní strany uznávají autenticitu takto odesílaných zpráv.
2. Pro případ, že nebude možné doručovat elektronicky prostřednictvím e-mailových adres, pak si strany budou doručovat příslušné písemnosti prostřednictvím datových schránek.

 

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Školitelka si vyhrazuje právo VOP Klientská zóna jednostranně změnit a informovat o tomto včas a bez zbytečného odkladu, a to upozorněním na svých webových stránkách.
2. Zákazník objednáním služeb stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP Klientská zóna a že s nimi bez jakýchkoli výhrad souhlasí.
3. Zákazník je seznámen se skutečností, že služby jemu poskytované jsou určeny výhradně pro něj a jím přihlášené zaměstnance (příp. další osoby, které jsou jeho součástí) a nesmí poskytování služeb postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu školitelky.
4. V případě, že se kterékoli ustanovení těchto VOP Klientská zóna stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení.
5. Tyto VOP Klientská zóna nabývají platnosti a účinnosti dne 13. února 2023.