akreditované semináře MŠMT, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, akrditované kurzy MPSV, kurzy pro pracovníky přímé péče, semináře pro firmy, akreditované zdravotní kurzy, kurzy první pomoci, kurzy pro zaměstnance sociálních služeb

akreditace MŠMT, akreditace MPSV, první pomoc, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, semináře v rámci šablon, BOZP, vzdělávání pedagogů, vzdělávání pracovníků přímé péče

Semináře pro MC/RC

Pro mateřská a rodinná centra máme připravené tyto odborné, praktické a poučné semináře vedené odborníky z praxe:

Seminář 1 "Nejčastější intoxikace u dětí - nehoda či náhoda?" - ÚPLNÁ NOVINKA, VELMI POUČNÝ SEMINÁŘ PRO RODIČE! DOPORUČUJEME!

Hodinová dotace: 1,5 hodiny

Program zde.

Seminář 2 "Očkování, zázrak nebo strašák?" -ÚPLNÁ NOVINKA, VELMI POUČNÝ SEMINÁŘ PRO RODIČE! DOPORUČUJEME!

Hodinová dotace: 2 hodiny

 Program zde.

Seminář 3 "Základní první pomoc u nejčastějších dětských úrazů včetně resuscitace"

Hodinová dotace: 3 hodiny

 Program zde.

Seminář 4 "Péče o nemocného kojence aneb jak na nejčastější onemocnění kojeneckého věku"

Hodinová dotace: 1,5 hodiny

 Program zde.

Seminář 5 " Nejčastější infekční onemocnění dětí předškolního věku"

Hodinová dotace: 2 hodiny

 Program zde.

Seminář 6 "Parazitární onemocnění u dětí, jak je poznám a jak se léčí a jaká je prevence"

Hodinová dotace: 1,5 hodiny

 Program zde.

Seminář 7 "Nemoc jako řeč dětské duše" (psychosomatika)

Hodinová dotace: 2,5 hodiny

 Program zde.

Seminář 8 "Mluví Vaše dítě správně?" (logopedický seminář) DOPORUČUJEME!! NOVINKA!

Hodinová dotace: 3 hodiny

 Program zde.

  

Programy pro mateřské školy
Jsme vzdělávací instituce s akreditací MŠMT - 22816/2017-1-921. Čím jsou naše kurzy a semináře vyjímečné? - přijedeme přímo k Vám do MŠ a proškolíme všechny pedagogy a provozní zaměstnance najednou v den a čas, který Vám bude vyhovovat.   V rámci BOZP dle zákona č. 262/2006Sb., Zákoník práce, Část pátá: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Hlava I: Předcházení ohrožení života a zdraví při práci §102 odst. 6máme pro pedagogy, ale také provozní zaměstnance mateřských škol v nabídce kurz ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI, (nabídka pro Prahu a okol zde) který zcela naplňuje zákonné požadavky jako součást BOZP, je praktické, s nácvikem konkrétních úkonů při různých situacích, nehodách či úrazech, včetně nácviku laické resuscitace na moderních figurínách. Momentálně máme akreditované tyto vzdělávací programy pro pedagogy v rámci DVPP: 1. Nejčastější poruchy zdraví u dětí předškolního věku. MŠMT č.j. 373/2017-1-139 Seminář pro pedagogy v MŠ, zaměřený na aktuální problematiku onemocnění dětí předškolního věku a problematiku první pomoci u dětí v MŠ včetně resuscitace. Program ke stažení zde. Nabídka pro Prahu a okolí - zde.     2. Školní zralost. MŠMT č.j. 22816/2017-1-921 Seminář pro pedagogy v MŠ, 1. stupně ZŠ. Seminář je zaměřený na aspekty školní zralosti, pedagogicko-psychologickou diagnostiku, práci s předškolákem atd. Program ke stažení zde. 3.Hrajeme si s jazýčky MŠMT č.j. 974/2018-1 Seminář pro pedagogy a asistenta pedagoga zaměřený na problematiku poruch řeči u dětí předškolního věku a možnosti rozvíjení řeči v prostředí MŠ. Program ke stažení zde. 4. Jak přistupovat k dítěti s problematických chováním 974/2018-1 Seminář určený pro pedagogy a asistenta pedagoga zaměřený na problematiku problematického chování dětí předškolního věku v meteřské škole. Program ke stažení zde.   Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy. MSMT-36382/2015-1-908 Patnáct tématických okruhů z problematiky první pomoci rozvržených do 15-ti témat s nácvikem první pomoci v konkrétních situacích. 20-ti hodinový program. Zdravotník zotavovacích akcí. MSMT-36382/2015-1-908 40-ti hodinový kurz pro pedagogy, kteří jsou vysíláni zaměstnavatelem na školní akce, tábory, soustředění atd. Výstupem kurzu je průkaz "Zdravotníka zotavovacích akcí". ... více
  TYTO KURZY JSOU REALIZOVÁNY PŘÍMO U VÁS NA VAŠEM PRACOVIŠTI! 1. Základy první pomoci pro zaměstnance sociálních služeb. MPSV 2015/0881-PC/PP Účastníci se v kurzu seznámí se základní první pomoci u klientů v zařízení sociální péče, s typickými interními stavy. Součástí je také praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace na výukových figurínách. Podrobný program zde.  2. Rozšířená první pomoc pro sestry pracující v zařízeních sociální  péče Kurz pro zdravotní sestry pracující v zařízeních sociální péče. Kurz je zaměřen na poskytování první pomoci klientům v zařízeních sociální péče včetně seznámení a nácviku rozšířé kardiopulmonální resuscitace (zavedení PŽK, manipulace s ambuvakem atd.). Podrobný program zde.3. Základy manipulace a polohování imobilního klienta v podmínkách sociálních služeb. MPSV 2016/0117-PC/PP Praktický seminář pro pracovníky přímé péče zaměřený na základní polohování, manipulaci a rehabilitaci klientů sociální péče. Podrobný program zde.           ... více
Vyučujeme základům první pomoci děti v mateřských i na základních školách. V naší nabídce můžete najít tři typy kurzů pro děti: 1. Pro děti v mateřských školách – 1,5hodinový kurz 2. Pro děti na 1. stupni základní školy – 4hodinový kurz 3. Pro děti na 2. stupni základní školy – 4hodinový kurz   Kurz první pomoci pro děti v mateřských školách Pro děti v mateřinkách jsme připravili 1,5hodinový kurz odpovídající jejich věku a chápání. Děti si pomocí hry a názorných pomůcek osvojí základy první pomoci, jako je orientace na lidském těle, přivolání záchranné služby, důležitá čísla integrovaného záchranného systému, manipulace s obvazovým materiálem a také minimum resuscitace člověka. Máme přichystány panenky, omalovánky, puzzle, zdravotnický materiál a další překvapení.   Kurz první pomoci pro děti na 1. stupni základní školy Kurz pro žáky na 1. stupni ZŠ má rozsah čtyř vyučovacích hodin. Program zahrnuje multimediální prezentaci, pracovní listy a praktický nácvik na moderních figurínách. Co budou děti po kurzu vědět? – kde jsou orgány pro život člověka nepostradatelné a jak fungují, – jak pomoci při nenadálé situaci (jak zavolat záchrannou službu, jak s ní komunikovat a co dělat do jejího příjezdu), – jak manipulovat s obvazovým materiálem a trojcípými šátky. Budou schopni ošetřit drobná poranění. Na moderních figurínách si vyzkouší techniky správné resuscitace člověka.   Kurz první pomoci pro žáky na 2. stupni základní školy Čtyřhodinový kurz pro žáky na 2. stupni ZŠ má pestrý program zaměřený na praxi. Vedle multimediální prezentace a pracovních listů zahrnuje praktický nácvik na moderních figurínách a na modelových, reálně namaskovaných situacích.  Co budou žáci po kurzu vědět? – kde jsou orgány pro život člověka nepostradatelné a jak fungují, – jak pomoci při nenadálé situaci (jak zavolat záchrannou službu, jak s ní komunikovat a co dělat do jejího příjezdu), – jak ošetřit různé druhy poranění, např. zlomeniny, krvácející rány, popáleniny atd. Na moderních figurínách si vyzkouší techniky správné resuscitace člověka. Na modelových, reálně namaskovaných situacích si vyzkouší správné ošetření zranění. ... více
Od ledna 2018 jsme rozšířili Naši nabídku služeb pro MŠ o depistáže  "Logopedická depistáž"- individuální logopedická depistáž přihlášených dětí, která je zaměřená na odhalení logopedických vad, každé dítě na místě obdrží po vyšetření souhrnou zprávu s vyhodnocením a doporučením pro zákonného zástupce  Navíc v ceně pro MŠ v rámci logopedické depistáže: - logopedka navrhne komplexní preventivní program pro konkrétní oddělení Vaší mateřské školy - formou her, říkanek a písniček, předvede v praxi přímo s dětmi Všechny části programu praktikují zkušené logopedky s praxí Mgr. Lenka Doubravová nebo Mgr. Bc. Vladimíra Tylšarová, Ph.D.   "Depistáž školní zralosti u dětí předškolního věku aneb Zápis nanečisto" - nenahrazuje vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, ale pomůže s rozhodnutím, zda dítě v PPP objednat - předškoláci si vyzkouší, jak probíhá zápis do 1. třídy - proběhne "zápis nanečisto" pro přihlášené děti, po jeho ukončení psycholožka splnění vyhodnotí a každé dítě na místě obdrží orientační zprávu s doporučeními pro zákonného zástupce K depistáži navíc pro MŠ v ceně: - psycholožka navrhne pedagogům komplexní program pro práci s předškoláky pro konkrétní oddělení Vaší mateřské školy, se zaměřením na rozvoj těch oblastí školní zralosti, ve kterých děti potřebují podpořit, pomůže s denním učebním rozvrhem, doporučí vhodné pracovní materiály a postupy. Depistáž, vyhodnocení, přednášku i seminář praktikuje PhDr. Jana Hronová, psycholog, školní psycholog a psycholog Pedagogicko-psychologické poradny Olomouc, a Mgr. Blanka Závodníková, psycholog. "Depistáž správného držení těla a klenby nohou" - proběhne individuální depistáž vadného držení těla a plochých nohou u přihlášených dětí, na místě každé dítě obdrží souhrnou zprávu pro zákonného zástupce s vyhodnocením stavu a konkrétními doporučeními Navíc v ceně depistáže pro MŠ: - zkušená fyzioterapeutka a rehabilitační pracovnice navrhne komplexní cvičební program tak, aby byl využíván v každodenních pohybových aktivitách dětí ve Vaší mateřské škole, předvede přímo v rámci cvičení s dětmi Lektorkou je Mgr. et Bc. Kateřina Kropáčová, fyzioterapeutka a rehabilitační pracovnice. ... více
Zde se můžete seznámit s naší nabídkou seminářů, které je možné financovat v rámci „Šablon" v aktivitě 3.3. Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ – Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v mateřské škole. Připravili jsme pro Vás nabídku těchto seminářů: 1. NEJČASTĚJŠÍ INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU - program zde. Hodinová dotace: 2 hodiny 2. MLUVÍ VAŠE DÍTĚ SPRÁVNĚ? (logopedický seminář) - program zde. Hodinová dotace: 4 hodiny 3. ŠKOLNÍ ZRALOST – WORKSHOP PRO RODIČE - program zde. Hodinová dotace: 2 hodiny 4. NEMOC JAKO ŘEČ DĚTSKÉ DUŠE (PSYCHOSOMATIKA) - program zde. Hodinová dotace: 2 hodiny 5. VÝCHOVNÉ STYLY -program zde. Hodinová dotace: 2 hodiny Další možné varianty seminářů na dotaz: ZÁKLADNÍ PRVNÍ POMOC U NEJČASTĚJŠÍCH DĚTSKÝCH ÚRAZŮ, VČETNĚ RESUSCITACE - Hodinová dotace: 2 hodiny OČKOVÁNÍ – ZÁZRAK NEBO STRAŠÁK? - Hodinová dotace: 2 hodiny INTERAKCE V DĚTSKÉM KOLEKTIVU- Hodinová dotace: 2 hodiny VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH (ZDRAVÁ ZÁDA U DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM A ŠKOLNÍM VĚKU, CVIČENÍ ) - Hodinová dotace: 2 hodiny ... více
Zde se můžete seznámit s naší nabídkou seminářů, které je možné financovat v rámci „Šablon"Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí na základní škole. Připravili jsme pro Vás nabídku těchto seminářů: 1. ABY UČENÍ NEBYLO MUČENÍ program zde 2. NEMOC JAKO ŘEČ DĚTSKÉ DUŠE program zde 3. ZÁKLADNÍ PRVNÍ POMOC U DĚTSKÝCH ÚRAZŮ program zde 4. VÝCHOVNÉ STYLY program zde 5. MLUVÍ VAŠE DÍTĚ SPRÁVNĚ program zde ... více
Jsme vzdělávací instituce s akreditací MŠMT - 22816/2017-1-921. Čím jsou naše kurzy a semináře vyjímečné? - přijedeme přímo k Vám do MŠ a proškolíme všechny pedagogy a provozní zaměstnance najednou v den a čas, který Vám bude vyhovovat.   V rámci BOZP dle zákona č. 262/2006Sb., Zákoník práce, Část pátá: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Hlava I: Předcházení ohrožení života a zdraví při práci §102 odst. 6máme pro pedagogy, ale také provozní zaměstnance základních škol v nabídce kurz ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI, (nabídka pro Prahu a okolí) který zcela naplňuje zákonné požadavky jako součást BOZP, je praktické, s nácvikem konkrétních úkonů při různých situacích, nehodách či úrazech, včetně nácviku laické resuscitace na moderních figurínách.   Momentálně máme akreditované tyto vzdělávací programy pro pedagogy v rámci DVPP: 1.Nejčastější poruchy zdraví u žáků na základní škole. MŠMT č.j. 5851/2017-1-400 Seminář pro pedagogy na ZŠ, zaměřený na aktuální problematiku onemocnění dětí na základní škole a problematiku poskytování první pomoci u dětí v ZŠ včetně resuscitace. Program ke stažení zde. Nabídka pro Prahu a okolí zde. 2. Nejčastější poruchy zdraví u žáků ve škole/třídě s rozšířenou výukou tělesné výchovy. MŠMT č.j. 22816/2017-1-921 Seminář pro trenéry sportovních škol, zaměřený na problematiku onemocnění žáků ve třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy s důrazem na prevenci. 3. Nejčastější intoxikace návykovými látkami u žáků na základních školách. MŠMT č.j. 5851/2017-1-400 Seminář určený pedagogům na ZŠ. Seminář je zaměřený na možné nejčastější intoxikace návykovými látkami u dětí na ZŠ (omamné látky, léky - Paralen, Ibalgin, káva, cigarety). Na semináři se pedagogové seznámí s jednotlivými příznaky intoxikace, postupy legislativními a první pomoci. Program ke stažení zde. Nabídka pro Prahu zde. 4. Metody psychohygieny jako prevence syndromu vyhoření u pedagogů. MŠMT č.j. 974/2018-1 Praktický seminář určený pro pedagogy, asistenty pedagoga zaměřený na metody psychohygieny. Seminář je z velké části praktický. Program ke stažení zde. 5. Problematika inkluze prakticky Praktický seminář zaměřený na problematiku inkluze na ZŠ. Program a podrobnosti ke stažení zde. ... více
sme vzdělávací instituce s akreditací MŠMT - 22816/2017-1-921. Čím jsou naše kurzy a semináře vyjímečné? - přijedeme přímo k Vám do MŠ a proškolíme všechny pedagogy a provozní zaměstnance najednou v den a čas, který Vám bude vyhovovat.   V rámci BOZP dle zákona č. 262/2006Sb., Zákoník práce, Část pátá: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Hlava I: Předcházení ohrožení života a zdraví při práci §102 odst. 6máme pro pedagogy, ale také provozní zaměstnance středních škol v nabídce kurz ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI, který zcela naplňuje zákonné požadavky jako součást BOZP, je praktické, s nácvikem konkrétních úkonů při různých situacích, nehodách či úrazech, včetně nácviku laické resuscitace na moderních figurínách.   Momentálně máme akreditované tyto vzdělávací programy pro pedagogy v rámci DVPP: 1. Nejčastější intoxikace návykovými látkami u žáků na středních školách. MŠMT č.j. 22816/2017-1-921 Seminář určený pedagogům na SŠ, SOŠ, GYMN. Seminář je zaměřený na možné nejčastější intoxikace návykovými látkami u žáků na SŠ (omamné látky, léky - Paralen, Ibalgin, káva, cigarety, ale také Pervitin, Marihuana, atd.). Na semináři se pedagogové seznámí s jednotlivými příznaky intoxikace, postupy legislativními a první pomoci. Program ke stažení zde. 2. Metody psychohygieny jako prevence syndromu vyhoření u pedagogů. MŠMT č.j. 974/2018-1 Praktický seminář určený pro pedagogy, asistenty pedagoga zaměřený na metody psychohygieny. Seminář je z velké části praktický. Program ke stažení zde. ... více
Základy první pomoci pro zaměstnance firem Kurz je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (Část pátá: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Hlava I: Předcházení ohrožení života a zdraví při práci § 102 odst. 6.). Absolventi kurzu získají osvědčení s tříletou platností. Program kurzu: 1. Výbava lékárničky v provozu dle zaměření firmy 2. První pomoc u život ohrožujících stavů – akutní infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, mdloba, dušení, zástava srdeční činnosti (praktický nácvik na KPR figurínách) 3. První pomoc u intoxikací – intoxikace alkoholem (fáze opilosti), léky nebo omamnými látkami (marihuanou, lysohlávkami, psychostimulanty) 4. První pomoc u nejčastějších zranění – dle typu provozu Program kurzu je vždy upraven dle potřeb firmy a typu provozu (hutnictví, strojírenství atd.). U řidičů z povolání zařazujeme do programu problematiku vyproštění zraněného z havarovaného automobilu. ... více
Nově nabízíme také školení BOZP a PO pro firmy, školy a jiné instituce, včetně vedení dokumentace a vydání osvědčení pro účastníky. Školení zaštiťuje a vyučuje odborně způsobilý školitel v BOZP a PO. Co jsme schopní Vám zajistit? 1. Zpracovat agendu BOZP a PO na "klíč" 2. Plnění povinností zaměstnavatele v prevenci rizik 3. Zpracování a vedení předepsané dokumentace BOZP a PO 4. Školení a informování zaměstnanců v rámci BOZP a PO 5. Preventivní kontroly pracovišť ... více